Wild Cats 2


1. Puma, possibly, or horse transported in a sailing vessel
2. Robert has pet lynx
3. Getting back, have left bed for cat
4. No elephant, though possibly pink
5. Auto whose engine is apt to purr? jaguar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *