Economics


1. The highest tiers contain old merchandise
2. Motorway rest stop
3. Old name for tuberculosis
4. Part of labor force
5. Share of a professional part

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *